Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

минен инженер

Description

Code

2146.11

Description

Минните инженери анализират какви методи за добив, например изкопаване, пробиване и взривяване, са най-подходящи за извличане на суровини от земята. Те разработват планове преди да открият нова кариера, като преценяват дали кариерата е рентабилна. Минните инженери управляват ежедневните операции в дадена кариера, създават и поддържат доклади за напредъка, контролират персонала, гарантират здравето и безопасността и оценяват въздействието на кариерата върху околната среда.

Алтернативен етикет

минна инженерка, добив на метални руди

минен инженер, добив на метални руди

минна инженерка, добив на въглища

минен инженер, технология на минното производство

минен инженер, добив на въглища

минна инженерка, технология на минното производство

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието