Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

експерт по медицинска физика

Description

Code

2269.3

Description

Експертите по медицинска физика дават съвети по въпроси, свързани с радиационната физика, прилагана към медицинското облъчване. Те отговарят за дозиметрията и оптимизацията на радиационната защита на пациентите и другите лица, които се подлагат на медицинско облъчване, включително прилагането и използването на диагностични референтни нива. Експертите по медицинска физика участват в избора на медицинско радиологично оборудване, осигуряването на качеството, включително приемателното тестване, подготвянето на технически спецификации и монтажа, проектирането и контрола на медицинските радиологични съоръжения. Освен това те анализират случаите на случайно или неумишлено медицинско облъчване и отговарят за обучението на специалисти и друг персонал по съответните аспекти на радиационната защита.

Scope note

Excludes physicists and medical physicists

Алтернативен етикет

медицински специалист по физика на радиационна безопасност

MPE

специалистка по медицинска физика

медицински специалистка по физика бранд радиационбранд безопасност

специалист по медицинска физика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието