Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

консултант по информация за деца и младежи

Description

Code

2635.3.27.1

Description

Консултантите по информация за деца и младежи предоставят услуги, свързани с информиране, насочване и консултиране на младежи в различни среди с цел овластяване на младите хора и подпомагане на тяхното благополучие и самостоятелност. Те гарантират, че тези услуги са достъпни, обезпечени с ресурси и удобни за младите хора и осъществяват дейности, целящи достигане до цялото младо население чрез средства, които са ефективни и подходящи за различните групи и потребности. Консултантите по информация за деца и младежи се стремят да помагат на младите хора сами да правят информиран избор и да станат активни граждани. Те работят в тясно сътрудничество с други служби.

Алтернативен етикет

консултант по младежка кариера

техничка по информация и младежки съвети

младежки ментор

работник по полева информация

младежки информационен аниматорка

експертка по младежка информация

извънкласен мениджърка

младежки фасилитатор

извънкласен мениджър

експерт по младежка информация

младежки консултантка

ръководител на информационна мисия

младежки информационен консултант

консултантка по младежки проекти

младежки наставник

директор на младежки център

младежки модератор

младежки съветник

младежки информационен консултантка

директор на младежкия център

младежки кариерен консултант

служител/работник по предоставяне на информация на терен

училищен младежки работник

училищен младежки работничка

младежки информатор

работничка по полева информация

консултантка по младежка кариера

доставчик бранд младежка информация

експерт по информация за деца и младежи

доставчик на младежка информация

младежки агентка

ръководителка бранд информационбранд мисия

младежки информационен аниматор

техник по информация и младежки съвети

доставчик на информация за деца и младежи

директор бранд младежкия център

младежки консултант

младежки агент

извънкласен ръководител

консултант по младежки проекти

техник по информация и съвети за младежи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието