Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

икономически анализатор

Description

Code

2631.2.1

Description

Икономическите анализатори провеждат научни изследвания по теми, свързани с икономиката, организациите и стратегията. Те анализират макроикономическите и микроикономическите тенденции и използват тази информация, за да анализират позициите на индустриите или на конкретните дружества в икономиката. Дават съвети във връзка със стратегическото планиране, приложимостта на продуктите, прогнозните тенденции, нововъзникващите пазари, политиките за данъчно облагане и тенденциите в потреблението.

Алтернативен етикет

анализаторка на икономическата политика

икономическа изследователка

изследователка на икономически политики

изследователка на икономическата политика

икономически анализаторка

анализаторка на икономически политики

бизнес/финансов анализатор

бизнес анализатор

бизнес анализаторка

финансов анализатор

икономически анализатор

бизнес изследовател

анализатор на икономически политики

анализатор на икономическата политика

икономически изследовател

изследовател на икономически политики

бизнес/финансов анализаторка

бизнес изследователка

финансова анализаторка

изследовател на икономическата политика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието