Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

помощник-специалист, актюерство

Description

Code

3314.1

Description

Помощник-специалистите по актюерство извършват изследвания на статистически данни, за да определят ставките на премиите и застрахователните полици. Те правят преглед на възможността за злополуки, наранявания и имуществени щети чрез използване на статистически формули и модели.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието