Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

спортен администратор

Description

Code

1349.22

Description

Спортните администратори работят на средно управленско равнище в спортните организации от всички равнища, във всеки спорт или държава в Европа (напр. спортни клубове, федерации и местни органи). Те изпълняват организационни задачи с широк кръг функции в съответствие със стратегията и политиките, определени от ръководството, съветите на директорите и комисиите. Имат ключова роля в цялостното разпространение на спорта и тяхната работа в спортните организации оказва пряко въздействие върху отключването на потенциала на сектора в Европа към здравеопазването, социалното приобщаване и икономиката.

Алтернативен етикет

директор на спортен клуб

ръководител на спортен клуб

спортен мениджър

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието