Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

машинен оператор, машини за леярски форми

Description

Code

7223.13

Description

Машинните оператори на машини за леярски форми работят с машини, които са част от процеса на производство на леярски форми за производството на отливки или други формовъчни материали. Те обикновено работят с машини за леярски форми, за които използват подходящи материали като пясък, пластмаса или керамика, за да се получи формовъчният материал. След това могат да използват шаблон и една или повече сърцевини, за да се получи отпечатък с правилна форма в материала. След това така оформеният материал се оставя да престои, а по-късно се използва като леярска форма при производството на отливки от черни и цветни метали.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието