Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

експерт, политически кампании

Description

Code

2432.6

Description

Експертите по политически кампании оказват подкрепа по време на политически кампании, съветват кандидата и персонала, отговорен за ръководството на кампанията, относно стратегиите на кампанията и координацията на персонала на кампанията, както и разработват рекламни и изследователски стратегии.

Алтернативен етикет

политическа консултантка

политически консултант

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието