Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инспектор, селско стопанство

Description

Code

3359.1

Description

Инспекторите в селското стопанство наблюдават селскостопанските дейности в земеделските стопанства и в други селскостопански обекти. Те проверяват дейности, например мерките за опазване на здравето и безопасността, разходите и производствените процеси, за да гарантират, че работниците и извършваните от тях дейности отговарят на съответното законодателство и стандарти. Инспекторите по селско стопанство извършват също анализ и докладват своите констатации.

Алтернативен етикет

селскостопански инспектор

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието