Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

експерт, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка

Description

Code

2263.1

Description

Експертите по управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка анализират потенциалните рискове, например бедствия и извънредни ситуации, за дадена общност или институция и разработват стратегия за реагиране на тези рискове. Те очертават насоките за реакция при извънредна ситуация, за да намалят въздействието. Обучават страните, изложени на риск, на тези насоки. Освен това разработват планове за реагиране и гарантират, че необходимите материали и оборудване са на място в съответствие с разпоредбите за здраве и безопасност.

Алтернативен етикет

координаторка, аварийна готовност

координатор по спешно реагиране

специалист, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка

специалистка, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка

координатор при извънредни ситуации

координатор, аварийна готовност

координаторка при извънредни ситуации

координатор, готовност при бедствия

координаторка, готовност при бедствия

служителка по аварийно планиране

служител по аварийно планиране

длъжностно лице по аварийно планиране

координаторка по спешно реагиране

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието