Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ИКТ акаунт мениджър/ИКТ акаунт мениджърка

Description

Code

2434.1

Description

ИКТ акаунт мениджърите изграждат бизнес отношения с клиентите, за да улеснят продажбата на хардуер, софтуер, телекомуникации или ИКТ услуги. Те също така откриват възможности и управляват набавянето и доставката на продукти за клиентите. Постигат целите за продажби и поддържат рентабилността.

Алтернативен етикет

ръководителка на ИТ профил

ръководителка на ключов ИКТ профил

ръководител на ИТ профил

ИКТ акаунт мениджър

ИКТ акаунт мениджърка

ръководител на ключов ИКТ профил

ИКТ акаунт мениджъри

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието