Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по социални дейности, висше училище

Description

Code

2310.1.37

Description

Преподавателите в социални дейности във висшите училища са специалисти, които изпълняват две роли – от една страна практикуват академичната дисциплина, която предоставя социални услуги, например консултиране, терапия или подкрепа, на физически лица или групи от хора, а от друга страна те са част от академичните среди и предоставят професионално образование, участват в изследванията и развитието на знанията, допринасят за намирането на решения на сложни социални проблеми и използват новаторски подходи, за да подобрят тези проблеми. Те преподават знания, умения и ценности за социалната работа, за да подготвят студентите за участие в социални дейности, разбиращи различните култури, с разнообразни групи население и общности.

Алтернативен етикет

асистент по социални дейности

университетски преподавател по социални дейности и социална политика

доцент по социални дейности и социална политика

университетски лектор по социални дейности

старша преподавателка по социални дейности и социална политика, висше училище

главен асистент по социални дейности

професор по социални дейности и социална политика, висше училище

университетска лекторка по социални дейности

страша преподавателка по социални дейности, висше училище

преподавателка по социални дейности и социална политика, висше училище

университетска преподавателка по социални дейности и социална политика

лектор по социални дейности и социална политика, висше училище

асистент по социални дейности и социална политика

преподавател по социални дейности и социална политика, висше училище

старши преподавател по социални дейности и социална политика, висше училище

асистент по социални дейности и социална политика, висше училище

главен асистент по социални дейности и социална политика

доцент по социални дейности, висше училище

доцент по социални дейности

хонорувана преподавателка по социални дейности, висше училище

хоноруван преподавател по социални дейности и социална политика, висше училище

университетски лектор по социални дейности и социална политика

гост-преподавателка по социални дейности, висше училище

лектор по социални дейности, висше училище

главен асистент по социални дейности, висше училище

хоноруван преподавател по социални дейности, висше училище

преподавател по социални дейности, висше училище

доцент по социални дейности и социална политика, висше училище

главен асистент по социални дейности и социална политика, висше училище

асистент по социални дейности, висше училище

гост-преподавателка по социални дейности и социална политика, висше училище

професор по социални дейности, висше училище

хонорувана преподавателка по социални дейности и социална политика, висше училище

гост-преподавател по социални дейности и социална политика, висше училище

университетска лекторка по социални дейности и социална политика

лекторка по социални дейности и социална политика, висше училище

професор по социални дейности

университетска преподавателка по социални дейности

университетски преподавател по социални дейности

професор по социални дейности и социална политика

лекторка по социални дейности, висше училище

гост-преподавател по социални дейности, висше училище

старши преподавател по социални дейности, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието