Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инспектор по въздухоплавателните средства

Description

Code

3114.1.1

Description

Инспекторите по въздухоплавателните средства проверяват приборите, електрическите, механичните и електронните системи на въздухоплавателните средства, за да гарантират тяхното съответствие със стандартите за работа и безопасност. Освен това проверяват работите по поддръжка, ремонт и основен ремонт и правят преглед на всички промени, за да проверят съответствието им със стандартите и процедурите. Те предоставят подробни записи от инспекциите, сертифицирането и ремонта.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието