Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

техник, геология

Description

Code

3111.4

Description

Техниците в областта на геологията подпомагат всички дейности, извършвани от геолозите. Под надзора на геолозите те събират материали, извършват проучвания и изследват пробите, взети от Земята. Техниците в областта на геологията съдействат при определянето на стойността на земята при проучване на находища на нефт или газ. Те изпълняват различни технически дейности, включително събиране на проби по време на геохимични проучвания, работа на сондажни площадки и участие в геофизични и геоложки проучвания.

Алтернативен етикет

геоложки и петролен техник

минен техник

минно-геодезичен техник

пробовземач, минерална промишленост

техник, геофизика

техник, проучване на полезни изкопаеми

техник по геоложки науки

техник по геоложки проучвания

техник по геоложко инженерство

техник по геомеханика

техник по геофизични данни

техник по минералогия

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието