Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, минни машини

Description

Code

2144.1.12

Description

Инженерите на минни машини упражняват надзор над поръчките, монтирането, отстраняването и поддръжката на рудодобивно оборудване, като използват своите познания за механичните спецификации. Те организират подмяната и ремонта на механичното оборудване и компоненти.

Алтернативен етикет

отговорник по производство

ръководителка, миннодобивни дейности

инженерка-механичка, мини

ръководител, минни дейности

ръководител на производство

началник на производството

инженер-механик, мини

мениджър, рудодобивна дейност

ръководител на миннодобивните дейности

ръководителка на миннодобивните дейности

ръководител на производството

началник на производство

отговорничка по производството

началничка на производството

минна надзорничка

отговорник по производството

минен надзорник

инженер, преработка на руди

инженерка, преработка на полезни изкопаеми

отговорничка по производство

минен инженер

ръководителка на миннодобивни дейности

минна инженерка

инженерка, минни машини

инженерка, преработка на руди

отговорничка производство

машинна инженерка, мини

ръководител на минните дейности

ръководителка на производство

отговорник производство

инженер, преработка на полезни изкопаеми

ръководителка, минни дейности

ръководител, миннодобивни дейности

началничка на производство

ръководителка на минни дейности

инженер, минни машини

ръководителка на минните дейности

ръководител на минни дейности

ръководител на миннодобивни дейности

машинен инженер, мини

ръководителка на производството

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието