Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

управител, клон на търговско дружество

Description

Code

1213.5.1

Description

Управителите на клонове на търговски дружества отговарят за управлението на всички въпроси, свързани с дадено дружество в даден географски район или бизнес клон. Те получават указания от управлението и, в зависимост от структурата на дружеството, се опитват да приложат стратегията му, като я адаптират към пазара, на който извършва дейността си клонът. Те отговарят за управлението на служителите, комуникациите и маркетинговите усилия и проследяват резултатите и целите.

Алтернативен етикет

регионален мениджър

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието