Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други

Description

Code

2149.14

Description

Инженерите по оценяване и остойностяване на обекти и други управляват изцяло разходите, свързани със строителни и конструкторни проекти от началото на проекта до предаването му. Те се стремят към ефективно използване на ресурсите, като същевременно следят качеството, стандартите за качество и изискванията на клиента.

Алтернативен етикет

помощник-инженер, инвеститорски контрол

специалист, оценяване и остойностяване на обекти и други

консултантка, оценяване и остойностяване на обекти и други

дипломиран инженер, инвеститорски контрол

експерт, оценяване и остойностяване на обекти и други

специалистка ПТО

мениджър на строителен проект

инженерка, инвеститорски контрол

ръководителка на строителен проект

консултантка по строителни разходи

ръководител на строителен проект

консултант, оценяване и остойностяване на обекти и други

специалистка в производствено-технически отдел

дипломирана инженерка, инвеститорски контрол

инженерка, оценяване и остойностяване на обекти и други

консултант по разходите, строителен проект

специалист в производствено-технически отдел

консултант по строителни разходи

специалист ПТО

помощник-инженерка, инвеститорски контрол

инженер, инвеститорски контрол

специалистка, оценяване и остойностяване на обекти и други

инженер, оценяване и остойностяване на обекти и други

консултантка по разходите, строителен проект

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието