Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, енергоснабдителни системи

Description

Code

2149.9.2

Description

Инженерите на енергоснабдителни системи упражняват надзор върху процесите на преобразуване и разпределение на енергията. Те анализират ефективността на доставките и потреблението на енергия, като разработват нови начини за подобрение на съществуващите процеси, отчитайки както техническите, така и финансовите аспекти. Освен това те изследват как използването на енергия въздейства върху околната среда и съчетават производството на енергия от възобновяеми източници с настоящите енергийни системи.

Алтернативен етикет

инженерка, системи за съхранение на енергия

инженер, енергоснабдителни системи

инженерна съветничка, електроенергийни технологии

инженер-стандратизатор, енергоснабдителни системи

инженерка-конструкторка, енергоснабдителни системи

инженерка, системи за производство на енергия

инженер-проектант, енергоснабдителни системи

инженерен консултант, електроенергийни технологии

инженер, системи за пестене на енергия

инженер, енергетик

инженерка по стандартизация, енергоснабдителни системи

инженер-конструктор, енергоснабдителни системи

инженерна специалистка, електроенергийни технологии

инженер-изследовател, енергоснабдителни системи

инженер по енергоснабдителни системи

инженер, системи за производство на енергия

инженер, пренос на електроенергия

инженерен специалист, енергоснабдителни системи

инженер, енергопреносни системи

инженерна специалистка, енергоснабдителни системи

инженерка, пренос на електроенергия

инженерен експерт, енергоснабдителни системи

инженерка, системи за разпределение на електроенергия

инженерна консултантка, енергоснабдителни системи

инженерка, системи за преобразуване на енергия

инженерен съветник, електроенергийни технологии

инженерка-проектантка, енергоснабдителни системи

инженерна съветничка, енергоснабдителни системи

инженерка, енергоснабдителни системи

инженерка, енергетичка

инженерка, системи за пестене на енергия

инженерка по поддръжка, енергоснабдителни системи

инженер по поддръжка, енергоснабдителни системи

инженер, системи за съхранение на енергия

инженерка, енергопреносни системи

инженер, разпределение на електроенергия

инженер, системи за преобразуване на енергия

инженер по стандартизация, енергоснабдителни системи

инженерка по енергоснабдителни системи

инженер, електроенергийни технологии

инженерен специалист, електроенергийни технологии

инженерка, научноизследователска дейност в областта на околната среда

инженерен експерт, електроенергийни технологии

инженерен консултант, енергоснабдителни системи

инженер, научноизследователска дейност в областта на околната среда

инженерен съветник, енергоснабдителни системи

инженер, системи за разпределение на електроенергия

инженерка-изследователка, енергоснабдителни системи

инженерка, електроенергийни технологии

инженерка, разпределение на електроенергия

инженерна консултантка, електроенергийни технологии

инженерка-стандартизаторка, енергоснабдителни системи

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието