Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, устойчивост

Description

Code

1213.8

Description

Ръководителите по устойчивостта отговарят за гарантирането на устойчивостта на бизнес процесите. Те оказват съдействие в изготвянето и прилагането на планове и мерки, с които се гарантира, че производствените процеси и продукти съответстват на дадени екологични нормативни актове и стандарти за социална отговорност и наблюдават и докладват относно прилагането на стратегиите за устойчивост в рамките на веригата на доставките и бизнес процесите на дружеството. Анализират въпроси, свързани с производствените процеси, използването на материали, намаляването на отпадъците, енергийната ефективност и проследимостта на продуктите с цел подобряване на екологичното и социалното въздействие и интегриране на аспектите на устойчивостта във фирмената политика.

Scope note

Does not include corporate responsibility managers and enterprise development workers.

Алтернативен етикет

анализатор на устойчивостта

абрандлизаторка бранд устойчивостта

координаторка за устойчивост

специалист по устойчиво развитие

специалистка по устойчиво развитие

координатор за устойчивост

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието