Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

финансов мениджър

Description

Code

1211.1

Description

Финансовите мениджъри разглеждат всички въпроси, отнасящи се до финансирането и инвестициите на дадено дружество. Те управляват финансовите операции на дружества, например активи, пасиви, собствен капитал и паричен поток, за да запазят финансовото състояние на предприятието и оперативната жизнеспособност. Финансовите мениджъри оценяват от финансова гледна точка стратегическите планове на дружеството, поддържат прозрачни финансови операции за данъчните и одитните органи и създават финансовите отчети на дружеството в края на данъчната година.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието