Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

финансов контрольор

Description

Code

2411.1.8

Description

Финансовите контрольори се занимават с всички задачи, свързани с изготвянето на бюджет и счетоводните аспекти на дадено дружество или организация. Те изпълняват и осигуряват спазването на вътрешните финансови и счетоводни процедури и изготвят документация за външните одити. Събират информация, свързана с финансови отчети, например активи, пасиви, собствен капитал и парични потоци, за да оценят финансовото състояние на дружеството при изготвянето на годишните бюджети и прогнози.

Алтернативен етикет

старши банков служител, финансов контрол

корпоративна контрольорка

счетоводен контрольор

финансов контрольор

финансов следовател

финансова следователка

корпоративен контрольор

финансов одитор

старша банкова служителка, финансов контрол

счетоводна контрольорка

бюджетен контрольор

бюджетна контрольорка

финансова контрольорка

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието