Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

консултант, превоз на опасни товари

Description

Code

4323.5

Description

Консултантите по превоз на опасни товари проверяват и дават препоръки в съответствие с европейската нормативна уредба относно превоза на опасни товари. Те могат да предоставят съвети относно автомобилния, железопътния, морския и въздушния превоз на опасни товари. Консултантите по превоз на опасни товари също така изготвят доклади за безопасността и разследват нарушения на безопасността. Предоставят на участниците процедурите и инструкциите, които трябва да следват по време на товаренето, разтоварването и превоза на тези изделия.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието