Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

служител, наблюдение и оценка

Description

Code

2422.10

Description

Служителите, извършващи наблюдение и оценка, са отговорни за концептуализацията, планирането, прилагането и последващите действия във връзка с дейностите по наблюдение и оценка на проекти, програми, политики, стратегии, институции или процеси, успоредно със съответния програмен цикъл. Те разработват методите и инструментите за наблюдение, проверка и оценка, необходими за събирането и анализа на данни, и докладват относно резултатите, като прилагат структурирани рамки, теории, подходи и методологии за наблюдение и оценка. Служителите, извършващи наблюдение и оценка, вземат решения на базата на доклади, продукти или дейности за обучение и управление на знанията. Освен това те може да участват в дейности за развитие на капацитета, като предоставят подкрепа за обучение и изграждане на капацитет в рамките на своите организации или за клиенти и партньори.

Алтернативен етикет

специалистка по оценка бранд социалното въздействие

служител по изследванията и оценката

служител за оценка на икономическото въздействие

оценител

служител по наблюдение, оценка и учене

Мениджърка за оценка бранд въздействието

служителка по наблюдение, оценка и учене

ръководител на проекта MEL

служителка за оценка бранд икономическото въздействие

абрандлизаторка за оценка бранд социалното въздействие

специалист по оценка на социалното въздействие

анализатор за оценка на социалното въздействие

специалистка по мониторинг и оценка

офицер от MEL

анализатор за мониторинг и отчитане

Мениджър за оценка на въздействието

служителка за наблюдение, оценка, въздействие и учене

офицер от MEIL

ръководителка бранд проекта MEL

служител по оценката

служителка по изследванията и оценката

специалист по мониторинг и оценка

анализаторка за мониторинг и отчитане

служител за наблюдение, оценка, въздействие и учене

офицер по МиО

служителка по оценката

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието