Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

специалист, транспортно планиране

Description

Code

2164.3

Description

Специалистите по транспортно планиране разработват и прилагат политики за подобряване на транспортните системи, като отчитат социалните, екологичните и икономическите фактори. Те събират и анализират данни за трафика чрез инструменти за статистическо моделиране.

Алтернативен етикет

Мениджър по промените в транспортния бизнес

инженер по развитие на транспортното планиране

пътен инженер

специалистка, транспортно планиране

магистрален и дренажен инженер

урбанист

урбанистка

специалист по развитие на транспортното планиране

плановик за пътно движение

специалист по транспортно планиране

планировчик, шосеен транспорт

пътен и магистрален инженер

специалистка по транспортно планиране

специалистка по пространствено и градско планиране

транспортен моделист

специалист по пространствено и градско планиране

старши транспортен плановик

планировчик, железопътен транспорт

специалистка, пространствено и градско планиране

младши транспортен плановик

специалист, пространствено и градско планиране

специалист по планиране на трафика

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието