Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

инженер, технология на алтернативните горива

Description

Code

2149.9.1

Description

Инженерите по технология на алтернативните горива проектират и разработват системи, компоненти, двигатели и оборудване, които заменят използването на конвенционалните изкопаеми горива като основен източник на енергия за задвижване и производство на електроенергия с функцията за използване на възобновяеми източници на енергия и неизкопаеми горива. Те се стремят да оптимизират производството на енергия от възобновяеми източници и да намалят производствените разходи и замърсяването на околната среда. Използваните алтернативни горива включват предимно втечнен природен газ (LNG), втечнен нефтен газ (LPG), биодизел, биоалкохол, както и електричество (т.е. батерии и горивни клетки), водород и горива, произведени от биомаса.

Алтернативен етикет

инженер по горивни клетки

инженерка по водород

инженер по водород

инженерка по горивни клетки

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието