Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по философия, висше училище

Description

Code

2310.1.32

Description

Преподавателите по философия във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, философията, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в съответната област на философията, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

главен асистент по философия, висше училище

старша преподавателка по философия, висше училище

лекторка по философия, висше училище

професор по философия, висше училище

старши преподавател по философия, висше училище

доцент по философия

университетска лекторка по философия

университетски преподавател по философия

преподавател по философия, висше училище

университетски лектор по философия

главен асистент по философия

гост-преподавателка по философия, висше училище

лектор по философия, висше училище

гост-преподавател по философия, висше училище

университетска преподавателка по философия

асистент по философия

хонорувана преподавателка по философия, висше училище

професор по философия

преподавателка по философия, висше училище

асистент по философия, висше училище

доцент по философия, висше училище

хоноруван преподавател по философия, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието