Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по право, висше училище

Description

Code

2310.1.22

Description

Преподавателите по право във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, правото, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в съответната област на правото, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

гост-преподавател по право, висше училище

асистент по право, висше училище

хоноруван преподавател по право, висше училище

университетска лекторка по право

старши преподавател по право, висше училище

лектор по право, висше училище

университетска преподавателка по право

преподавателка по право, висше училище

професор по право

лекторка по право, висше училище

преподавател по право, висше училище

гост-преподавателка по право, висше училище

доцент по право

доцент по право, висше училище

хонорувана преподавателка по право, висше училище

главен асистент по право

професор по право, висше училище

главен асистент по право, висше училище

университетски лектор по право

старша преподавателка по право, висше училище

университетски преподавател по право

асистент по право

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието