Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по нови филологии, висше училище

Description

Code

2310.1.26

Description

Преподавателите по нови филологии във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, новите филологии, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели по време на подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в съответната област на новите филологии, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

асистент по нови филологии

асистент по нови филологии, висше училище

гост-преподавател по нови филологии, висше училище

гост-преподавателка по нови филологии, висше училище

хонорувана преподавателка по нови филологии, висше училище

университетски лектор по нови филологии

преподавател по нови филологии, висше училище

преподавателка по нови филологии, висше училище

университетска преподавателка по нови филологии

лекторка по нови филологии, висше училище

университетска лекторка по нови филологии

университетски преподавател по нови филологии

старши преподавател по нови филологии, висше училище

професор по нови филологии, висше училище

главен асистент по нови филологии, висше училище

доцент по нови филологии

лектор по нови филологии, висше училище

главен асистент по нови филологии

хоноруван преподавател по нови филологии, висше училище

старша преподавателка по нови филологии, висше училище

доцент по нови филологии, висше училище

професор по нови филологии

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието