Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ръководител, проекти

Description

Code

1219.6

Description

Ръководителите на проекти следят ежедневно работата по проекта и отговарят за постигането на висококачествени резултати в рамките на определените цели и ограничения, като гарантират ефективното използване на разпределените ресурси. Те отговарят за управлението на риска и проблемите, комуникацията по проекта и управлението на заинтересовани страни. Ръководителите на проекти извършват дейности, свързани с планирането, организирането, обезпечаването, наблюдението и управлението на ресурсите и работата, необходими за постигане на конкретните цели на проекта по ефективен и ефикасен начин.

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието