Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по политология, висше училище

Description

Code

2310.1.34

Description

Преподавателите по политология във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, политологията, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели
при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в съответните области на политологията, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

университетски лектор по политология и международни отношения

главен асистент по политология и международни отношения, висше училище

главен асистент по политология, висше училище

старши преподавател по политология, висше училище

професор по политология

хоноруван преподавател по политология, висше училище

университетска лекторка по политология и международни отношения

лектор по политология, висше училище

асистент по политология, висше училище

лектор по политология и международни отношения, висше училище

гост-преподавател по политология и международни отношения, висше училище

преподавателка по политология и международни отношения, висше училище

хонорувана преподавателка по политология, висше училище

професор по политология и международни отношения

университетска преподавателка по политология и международни отношения

лекторка по политология, висше училище

професор по политология, висше училище

доцент по политология, висше училище

доцент по политология и международни отношения, висше училище

асистент по политология

старша преподавателка по политология, висше училище

университетска преподавателка по политология

университетски преподавател по политология и международни отношения

главен асистент по политология

доцент по политология и международни отношения

главен асистент по политология и международни отношения

преподавател по политология, висше училище

хоноруван преподавател по политология и международни отношения, висше училище

гост-преподавателка по политология и международни отношения, висше училище

професор по политология и международни отношения, висше училище

асистент по политология и международни отношения, висше училище

лекторка по политология и международни отношения, висше училище

старша преподавателка по политология и международни отношения, висше училище

асистент по политология и международни отношения

гост-преподавателка по политология, висше училище

хонорувана преподавателка по политология и международни отношения, висше училище

университетски преподавател по политология

преподавател по политология и международни отношения, висше училище

преподавателка по политология, висше училище

университетска лекторка по политология

старши преподавател по политология и международни отношения, висше училище

университетски лектор по политология

гост-преподавател по политология, висше училище

доцент по политология

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието