Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

преподавател по религиозни науки, висше училище

Description

Code

2310.1.36

Description

Преподавателите по религиозни науки във висшите училища са преподаватели във висши училища, преподаватели или лектори, които преподават на студенти, завършили гимназия, знания от тяхната специализирана сфера, религиозните науки, която е основно академична. Работят със своите асистенти-изследователи във висши училища и асистент-преподаватели при подготвянето на лекции и изпити, оценяването на писмени работи и изпити и воденето на сесии за преговор и обратна връзка за студентите. Те провеждат и академични изследвания в съответната област на теологията, публикуват откритията си и поддържат връзка с други колеги от университета.

Алтернативен етикет

хоноруван преподавател по богословие, висше училище

професор по богословие, висше училище

хонорувана преподавателка по религиозни науки, висше училище

гост-преподавателка по религиозни науки, висше училище

университетска лекторка по богословие

хонорувана преподавателка по богословие, висше училище

преподавател по религиозни науки, висше училище

университетска лекторка по теология

старши преподавател по богословие, висше училище

гост-преподавател по теология, висше училище

преподавател по богословие, висше училище

университетска преподавателка по религиозни науки

професор по богословие

лекторка по теология, висше училище

доцент по богословие

преподавател по теология, висше училище

професор по теология

преподавателка по теология, висше училище

гост-преподавател по религиозни науки, висше училище

университетски лектор по теология

професор по теология, висше училище

университетски преподавател по теология

старша преподавателка по теология, висше училище

главен асистент по богословие, висше училище

асистент по богословие

лекторка по богословие, висше училище

гост-преподавателка по теология, висше училище

старша преподавателка по религиозни науки, висше училище

асистент по религиозни науки

доцент по теология, висше училище

университетска преподавателка по богословие

доцент по богословие, висше училище

университетски преподавател по богословие

преподавателка по религиозни науки, висше училище

асистент по теология

хоноруван преподавател по теология, висше училище

старши преподавател по религиозни науки, висше училище

главен асистент по теология

главен асистент по теология, висше училище

хонорувана преподавателка по теология, висше училище

главен асистент по религиозни науки, висше училище

старши преподавател по теология, висше училище

доцент по теология

професор по религиозни науки

лектор по религиозни науки, висше училище

главен асистент по религиозни науки

преподавателка по богословие, висше училище

университетски преподавател по религиозни науки

асистент по религиозни науки, висше училище

университетска преподавателка по теология

главен асистент по богословие

хоноруван преподавател по религиозни науки, висше училище

доцент по религиозни науки

професор по религиозни науки, висше училище

доцент по религиозни науки, висше училище

лектор по богословие, висше училище

университетска лекторка по религиозни науки

асистент по богословие, висше училище

университетски лектор по религиозни науки

гост-преподавателка по богословие, висше училище

лектор по теология, висше училище

асистент по теология, висше училище

университетски лектор по богословие

лекторка по религиозни науки, висше училище

стрша преподавателка по богословие, висше училище

гост-преподавател по богословие, висше училище

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието