Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

техник, геология

Description

Code

3111.4

Description

Техниците в областта на геологията подпомагат всички дейности, извършвани от геолозите. Под надзора на геолозите те събират материали, извършват проучвания и изследват пробите, взети от Земята. Техниците в областта на геологията съдействат при определянето на стойността на земята при проучване на находища на нефт или газ. Те изпълняват различни технически дейности, включително събиране на проби по време на геохимични проучвания, работа на сондажни площадки и участие в геофизични и геоложки проучвания.

Алтернативен етикет

минен техник

минно-геодезичен техник

техник, проучване на полезни изкопаеми

техник по геоложко инженерство

техник по геоложки науки

пробовземач, минерална промишленост

техник по геомеханика

геоложки и петролен техник

техник по минералогия

техник по геофизични данни

техник, геофизика

техник по геоложки проучвания

Регулаторен аспект

За да проверите дали и по какъв начин тази професия е регламентирана в държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП и Швейцария, моля, направете справка в базата данни на Комисията за регламентираните професии. База данни за регламентираните професии:

умения / kомпетенци

URI на понятието