Skip to main content

Show filters

Hide filters

управляване на изследователски данни

Description

Description

Изготвя и анализира научни данни, получени чрез качествени и количествени изследователски методи. Съхранява и поддържа данните в научноизследователски бази данни. Съдейства за повторното използване на научни данни и познава принципите за управление на отворени данни.

Връзки

URI на понятието

Status

released