Skip to main content

Show filters

Hide filters

смекчаване на въздействието върху околната среда на проектите за тръбопроводи

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

управляване на въздействието върху околната среда

оценяване на въздействието на личното поведение върху околната среда

работа с компютри

създаване и защита на компютърни системи

защита на икт устройства

безопасност на ИКТ

опазване на околната среда от въздействието на цифровите технологии

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

управляване на въздействието върху околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

мисловни умения и компетентности

Обработване на информация, идеи и понятия

критично мислене

умения

оказване на помощ и полагане на грижи

защита и правоприлагане

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

tрансверсални умения и компетентности

житейски умения и компетентности

Използване на умения и компетентности, свързани с околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

управляване на въздействието на дейностите върху околната среда

оценяване на въздействието върху околната среда

смекчаване на въздействието върху околната среда на проектите за тръбопроводи

Description

Description

Опитва се да смекчи потенциалното въздействие, което тръбопроводите и превозваните в тях стоки могат да окажат върху околната среда. Инвестира време и ресурси във въздействието на тръбопровода върху околната среда, действията, които могат да бъдат предприети за опазване на околната среда, както и потенциалното увеличаване на разходите по проекта.

Връзки

URI на понятието

Status

released