Skip to main content

Show filters

Hide filters

писане на доклади от анализ на напрежението и деформацията

докладване на факти

писане на доклади за работата

комуникация, сътрудничество и творчество

съставяне на текстове и композиране

технически или академични документи

tрансверсални умения и компетентности

социални и комуникационни умения и компетентности

Общуване

докладване на факти

анализ и оценка на информация и данни

достъп и анализиране на цифрови данни

обработка на цифрови данни

анализ и оценка на информация и данни

анализ и оценка на информация и данни

оценяване на данни, информация и цифрово съдържание

проверяване на данни

информационни умения

документиране и записване на информация

документиране на технически проекти, процедури, проблеми или дейности

умения

работа с компютри

достъп и анализиране на цифрови данни

управление, събиране и съхранение на цифрови данни

извършване на анализ на данни

докладване на резултати от анализ

писане на доклади от анализ на напрежението и деформацията

Description

Description

Изготвя доклад с всички събрани данни, открити по време на стрес анализа. Записва резултати, неуспехи и други заключения.

URI на понятието

Status

released