Skip to main content

Show filters

Hide filters

анализиране на възможните маршрути при проектирането на тръбопроводи

ръководни умения

организиране, планиране и съставяне на графици за работа и дейности

насочване на оперативни дейности

извършване на последващи действия за предоставяне на услуги по тръбопроводно трасе

управляване на въздействието върху околната среда

оценяване на въздействието на личното поведение върху околната среда

работа с компютри

създаване и защита на компютърни системи

защита на икт устройства

безопасност на ИКТ

опазване на околната среда от въздействието на цифровите технологии

управляване на въздействието върху околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

житейски умения и компетентности

Използване на умения и компетентности, свързани с околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

управляване на въздействието на дейностите върху околната среда

оценяване на въздействието върху околната среда

оказване на помощ и полагане на грижи

защита и правоприлагане

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

смекчаване на въздействието върху околната среда на проектите за тръбопроводи

tрансверсални умения и компетентности

мисловни умения и компетентности

Обработване на информация, идеи и понятия

критично мислене

умения

информационни умения

анализ и оценка на информация и данни

анализ на стопански операции

анализиране на възможните маршрути при проектирането на тръбопроводи

Description

Description

Анализира възможни маршрути за разработване на проекти за тръбопроводи. Гарантира, че са отчетени важни елементи като околна среда, характеристиките на местоположението, целта и др. Анализира възможностите за най-подходящи маршрути, като същевременно полага усилия за поддържане на баланс между бюджета и качеството.

URI на понятието

Status

released