Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на въздействието върху околната среда

оценяване на въздействието на личното поведение върху околната среда

работа с компютри

създаване и защита на компютърни системи

защита на икт устройства

безопасност на ИКТ

опазване на околната среда от въздействието на цифровите технологии

управляване на въздействието върху околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

мисловни умения и компетентности

Обработване на информация, идеи и понятия

критично мислене

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

tрансверсални умения и компетентности

житейски умения и компетентности

Използване на умения и компетентности, свързани с околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

умения

оказване на помощ и полагане на грижи

защита и правоприлагане

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

управляване на въздействието на дейностите върху околната среда

оценяване на въздействието върху околната среда

Description

Description

Наблюдава въздействието върху околната среда и извършва оценки, за да се идентифицират и намалят рисковете за околната среда на организацията, като същевременно се вземат предвид разходите.

Връзки

URI на понятието

Status

released