Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на екологичното въздействие върху подпочвените води

защита на здравето на другите

осигуряване на здравето и безопасността на работниците при производство

наблюдение на безопасността или сигурността

спазване на процедурите за здраве и безопасност

Използване на умения и компетентности, свързани със здравето

демонстриране на осведоменост относно здравните рискове

спазване на работни практики според мерките за безопасност

извършване на оценки на здравето, безопасността и околната среда

оценяване на въздействието на личното поведение върху околната среда

работа с компютри

създаване и защита на компютърни системи

защита на икт устройства

безопасност на ИКТ

опазване на околната среда от въздействието на цифровите технологии

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

управляване на въздействието върху околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

оказване на помощ и полагане на грижи

защита и правоприлагане

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

житейски умения и компетентности

Използване на умения и компетентности, свързани с околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

управляване на въздействието на дейностите върху околната среда

оценяване на въздействието върху околната среда

умения

информационни умения

наблюдение, инспектиране и извършване на тестове

наблюдение на условията на околната среда

tрансверсални умения и компетентности

мисловни умения и компетентности

Обработване на информация, идеи и понятия

критично мислене

оценяване на екологичното въздействие върху подпочвените води

Description

Description

Оценява въздействието върху околната среда от дейностите по управление и водочерпене на подземни води.

URI на понятието

Status

released