Skip to main content

Show filters

Hide filters

технологии за възобновяема енергия

Description

Description

Различните видове енергийни източници, които не могат да бъдат изчерпани, например енергия от вятъра, слънцето, водата, биомасата и биогоривото. Различните технологии, които се използват за осъществяването на тези видове енергия в нарастваща степен, като вятърните турбини, язовирите за водноелектрически централи, фотоволтаичните инсталации и концентрираната слънчева енергия.

Алтернативен етикет

технологии за производство на енергия от възобновяеми източници

Връзки

URI на понятието

Status

released