Skip to main content

Show filters

Hide filters

ръководене на железопътни строителни проекти

осъществяване на управление на проект

ръководене на други лица

ръководене, следене и координиране на проекти

ръководене на строителен проект

Общуване

докладване на факти

информационни умения

документиране и записване на информация

поддържане на оперативни записи

водене на дневник за напредъка на работата

осъществяване на управление на проект

ръководни умения

организиране, планиране и съставяне на графици за работа и дейности

ръководене, следене и координиране на проекти

ръководене на инженерен проект

tрансверсални умения и компетентности

социални и комуникационни умения и компетентности

Ръководене на другите

ръководене на други лица

установяване на връзки и мрежи от контакти

сътрудничене и поддържане на връзки

умения

комуникация, сътрудничество и творчество

проектиране на системи и продукти

проектиране на конструкции или съоръжения

проектиране и координиране на строителството на къщи

координиране на строителни дейности

ръководене на железопътни строителни проекти

Description

Description

Ръководи общото планиране, координация и контрол на даден проект от първоначалната идея до неговия завършек; това включва работата с различни оборудване, материали и подизпълнители, свързани с железопътната система, по време на проекта.

URI на понятието

Status

released