Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на въздействието върху околната среда от аквакултурните дейности

измерване на физически свойства

измерване на размери и свързани с тях характеристики

измерване на въздействието на определена аквакултурна дейност

оценяване на въздействието на личното поведение върху околната среда

работа с компютри

създаване и защита на компютърни системи

защита на икт устройства

безопасност на ИКТ

опазване на околната среда от въздействието на цифровите технологии

управляване на въздействието върху околната среда

мисловни умения и компетентности

Обработване на информация, идеи и понятия

критично мислене

оценяване на въздействието върху околната среда

информационни умения

наблюдение, инспектиране и извършване на тестове

наблюдение на условията на околната среда

tрансверсални умения и компетентности

житейски умения и компетентности

Използване на умения и компетентности, свързани с околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

умения

оказване на помощ и полагане на грижи

защита и правоприлагане

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

управляване на въздействието на дейностите върху околната среда

оценяване на въздействието върху околната среда от аквакултурните дейности

Description

Description

Измерва въздействието върху околната среда на дейността на дадено дружество в областта на аквакултурите. Отчита фактори като качество на морето и повърхностни води, местообитания на риби и морски растения и рискове по отношение на качеството на въздуха, мириса и шума.

Алтернативен етикет

оценяване на екологичното въздействие на аквакултурните дейности

URI на понятието

Status

released