Skip to main content

Show filters

Hide filters

намаляване на въздействието на обувното производство върху околната среда

оценяване на въздействието на личното поведение върху околната среда

работа с компютри

създаване и защита на компютърни системи

защита на икт устройства

безопасност на ИКТ

опазване на околната среда от въздействието на цифровите технологии

управляване на въздействието върху околната среда

мисловни умения и компетентности

Обработване на информация, идеи и понятия

критично мислене

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

оказване на помощ и полагане на грижи

защита и правоприлагане

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

управляване на въздействието на дейностите върху околната среда

оценяване на въздействието върху околната среда

tрансверсални умения и компетентности

житейски умения и компетентности

Използване на умения и компетентности, свързани с околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

умения

комуникация, сътрудничество и творчество

предоставяне на съвети и консултации

консултации по екологични въпроси

намаляване на въздействието на обувното производство върху околната среда

Description

Description

Оценява въздействието на производството на обувки върху околната среда и да се сведат до минимум рисковете за околната среда. Намалява вредните за околната среда работни практики на различните етапи от производството на обувки.

Връзки

URI на понятието

Status

released