Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценка на нуждите от възлагане на поръчка

Description

Description

Определя основните нужди на организацията и на крайните потребители във връзка с предмета на поръчката, включително възможните въздействия върху съотношението между цената и качеството или върху околната среда. Поддържа връзка с вътрешните и външните заинтересовани страни с цел определяне на техните нужди и включването им в планирането на поръчки за доставки и услуги в съответствие с бюджетния план на организацията.

URI на понятието

Status

released