Skip to main content

Show filters

Hide filters

съобщаване на информация за екологичното въздействие от минните дейности

оценяване на въздействието на личното поведение върху околната среда

работа с компютри

създаване и защита на компютърни системи

защита на икт устройства

безопасност на ИКТ

опазване на околната среда от въздействието на цифровите технологии

управляване на въздействието върху околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

мисловни умения и компетентности

Обработване на информация, идеи и понятия

критично мислене

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

tрансверсални умения и компетентности

житейски умения и компетентности

Използване на умения и компетентности, свързани с околната среда

възприемане на способи за намаляване на отрицателното въздействие на потреблението

оказване на помощ и полагане на грижи

защита и правоприлагане

спазване на законодателството и стандартите в областта на опазване на околната среда

управляване на въздействието на дейностите върху околната среда

оценяване на въздействието върху околната среда

умения

комуникация, сътрудничество и творчество

предоставяне на съвети и консултации

консултации по екологични въпроси

съобщаване на информация за екологичното въздействие от минните дейности

Description

Description

Подготвя беседи, лекции, консултации със заинтересованите страни и публични изслушвания по екологични въпроси, свързани с минните дейности.

URI на понятието

Status

released