Skip to main content

Show filters

Hide filters

събиране на данни за състоянието на ползватели на здравни услуги, поставени под наблюдение

Description

Description

Събира качествени и количествени данни, свързани с физическото, психическото, емоционалното и социалното положение и функционалната способност на ползвателя на здравни услуги в рамките на определени параметри, наблюдава реакциите и състоянието на ползвателя на здравни услуги по време на изпълнението на предписаните мерки/тестове и предприема подходящи действия, включително докладване на констатациите на физиотерапевта.

URI на понятието

Status

released