Skip to main content

ESCO е многоезичната европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите. Тя е част от стратегията „Европа 2020“.

В класификацията ESCO се идентифицират и категоризират уменията, компетентностите, квалификациите и професиите, които са от значение за пазара на труда на ЕС и за образованието и обучението. Връзките между различните понятия са систематизирани.