Skip to main content

Show filters

Hide filters

připravovat finanční výkazy

Description

Description

Shromažďovat, zapisovat a připravovat soubor finančních záznamů, které popisují finanční situaci společnosti na konci určitého období nebo účetního roku. Finanční výkazy sestávají z pěti částí, a sice výkazu o finanční pozici, výkazu o úplném výsledku, výkazu změn vlastního kapitálu (SOCE), výkazu o peněžních tocích a poznámek.