Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

profesor/profesorica likovnih predmeta, srednja škola

Description

Code

2330.1.1

Description

Profesori likovnih predmeta, srednja škola pružaju obrazovanje učenicima, tj. djeci i mlađim odraslim osobama u okruženju srednje škole. Obično su predmetni nastavnici, specijalizirani za poučavanje u vlastitom području studija, likovnoj umjetnosti. Pripremaju nastavne planove i materijale, prate napredak učenika, prema potrebi pomažu pojedinačno te ocjenjuju znanje i uspješnost učenika u predmetu likovne kulture putem zadataka, testova i ispita.

Alternativna oznaka

profesorica likovne kulture, srednja škola

profesorica likovnih predmeta, srednja škola

profesor likovnih predmeta, srednja škola

profesor likovne kulture, srednja škola

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine