Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pomoćnik/pomoćnica obducenta

Description

Code

2131.8.1

Description

Pomoćnici obducenta pomažu specijaliziranim liječnicima u patologiji kod post mortem pregleda, vođenja evidencija uzoraka, organa i odgovarajućih nalaza, te vode brigu o njihovom odgovarajućem zbrinjavanju pod nadzorom i prema nalozima doktora medicine.

Scope note

Excludes people performing patients treatment. Excludes people performing assistance in medical treatment.

Alternativna oznaka

pomoćnik obducenta u kliničkom zavodu za patologiju i citologiju

pomoćnik obducenta

pomoćnica obducenta

pomoćnik obducenta – medicinski tehničar

pomoćnica obducenta – medicinska tehničarka

pomoćnica obducenta u kliničkom zavodu za patologiju i citologiju

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine