Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavač/predavačica socijalnog rada

Description

Code

2310.1.37

Description

Predavači socijalnog rada stručnjaci su koji imaju dvostruku ulogu, s jedne strane prakticiraju pravnu akademsku disciplinu koja pruža socijalne usluge, kao što su savjetovanje, terapija ili zastupanje, pojedincima ili skupinama ljudi, a s druge strane dio su akademskog svijeta koji pruža stručno obrazovanje, sudjeluje i u istraživanjima i razvoju znanja, doprinosi rješenjima koja se odnose na složene socijalne probleme i inovativne pristupe za poboljšanje tih problema. Poučavaju znanju, vještinama i vrijednostima povezane sa socijalnim radnom radi pripreme studenata za uključivanje u kulturno kompetentnu praksu socijalne rada s različitim populacijama i zajednicama.

Alternativna oznaka

predavač socijalnog rada

sveučilišna profesorica socijalnog rada

sveučilišni profesor socijalnog rada

predavačica socijalnog rada

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine